Normer & fördomar

Ett av Värsta fördomens mål är att utbilda om normer och fördomar. Detta gör vi genom dialogträffarna. Men vad är då normer och fördomar?

Fördomar

Fördomar är förutfattade meningar eller åsikter om någon, något eller några. Fördomar grundar sig vanligtvis på stereotyper och innebär att generella slutsatser dras. Att fördomar grundar sig på stereotyper innebär att den med fördomen redan har en inre bild eller uppfattning om hur någon, något eller några är och vad dess egenskaper är.

Fördomar innebär ofta att slutsatser dras om vilka egenskaper en person eller en grupp har. Detta får negativa konsekvenser då personerna eller grupperna inte ges utrymme att definiera sig själva.

Fördomar uppfattas vanligtvis som något negativt men kan också innebära förutfattade meningar som är positivt värderande.

Normer

Normer brukar vanligtvis beskrivas som oskrivna regler. Normer reglerar vad vi uppfattar som normalt, vanligtvis kopplat till hur någon, något eller några förväntas bete sig eller vara. Det kan handla om vilken hand vi förväntas skaka hand med eller vilka kläder vi förväntas ha på oss.

Normer ger personer som uppfyller normerna fördelar, eller privilegier, och personer som inte uppfyller normerna nackdelar. Normer handlar alltså i slutändan om fördelning av makt mellan människor.

Om en uppfyller normerna är det inte säkert att en märker att de existerar. Det är många gånger först om vi avviker från en norm som vi märker att den finns varför det är viktigt att vi tränar oss på att se och uppmärksamma normer.